PMI FSVE8012-5 pmi丝杆模组   产品参数

PMI FSVE8012-5 pmi丝杆模组

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
80
导程
12
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
7.938
精度等级
螺母直径
123
法兰直径
170
螺母长度
113
螺母安装 PCD
146
额定动负载 CaN
9380
额定静负载 C0aN
34140
有效圈数
5x1
法兰盘宽度
法兰安装孔通孔直径
14
法兰安装孔沉孔直径
20
法兰安装孔沉孔深度
13
轴向刚度 KNm
177
PMI FSVE8012-5 pmi丝杆模组此型号部分数据来源于KURODA GG1510AS-BALR-1100A 黑田丝杆价格高吗